Een conflict met uw collega of werkgever kan veel stress met zich meebrengen. U gaat met tegenzin naar uw werk, uw prestaties lijden er onder en ook thuis bent u niet zichzelf. Het verstoort de arbeidsrelatie en het plezier in uw werk.

Het kan daardoor leiden tot ziekteverzuim en in het ergste geval tot ontslag. Hoewel het ontslag dan de gekozen oplossing is, vaak met veel gedoe en inzet van advocaten en juristen, ervaren beide partijen het meestal als een verlies.
Een mediator kan in een vroeg stadium de arbeidsrelatie herstellen. Verbetering van de communicatie is in veel gevallen een goede eerste stap om veel oud zeer op te lossen.

Een aantal voorbeelden van arbeidsmediation zijn:

  • maatwerk in re-integratie
  • verziekte werkverhouding
  • einde dienstverband arbeidsgeschil
  • negatieve beoordeling
  • teammediation

Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.

Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:

1 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.

2 Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.  Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem.

NB: Veel bedrijven nemen tegenwoordig een mediationclausule op in hun contracten of in de algemene voorwaarden van hun bedrijf. Daarmee verplichten zij zich eerst door middel van mediation een oplossing te vinden als er een conflict is over de interpretatie of inhoud van het contract. Bedrijven kunnen de MfN-model Mediationclausule opnemen in hun contracten of algemene voorwaarden.

3 Werkwijze

Bij een aanvraag tot mediation wordt allereerst gevraagd of beide partijen dit wensen en op welke wijze vanaf het eerste moment aan beide partijen de informatie kan worden toegestuurd en een eerste afspraak kan worden gemaakt. U ontvangt dan beiden een concept mediationovereenkomst, de gedragsregels en het mediationreglement.

Een mediationbijeenkomst duurt over het algemeen 1,5 uur. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van het conflict en de voortgang. De mediator zal uiteraard de voortgang bewaken en bevorderen. Tussentijds wordt dit met partijen gecheckt. De daadwerkelijke mediation vangt aan zodra de overeenkomst is getekend en wordt afgesloten zodra de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd en de beëindiging schriftelijk is bevestigd.

Soms is het wenselijk om eerst een nadere kennismaking / intake plaats te laten vinden. Dit behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Wilma Bakker is MFN geregistreerd mediator ( zie ook folder MFN https://sorce.nl/wp-content/uploads/2020/03/folder-mediation.pdf )